Начало

„ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

Дружеството е учредено на 30 октомври 2007 г. и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд № 1 от 23.11.2007 г. по ф.д. 128206/2007 г.

Дружеството има идентификационен код по БУЛСТАТ 175411237.

Съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Устава на Дружеството, „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ има едностепенна система на управление. Органите на Дружеството са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите. Съветът на директорите на „ЕМИРЕЙТС ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ се състои от три физически лица. Член 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа изисква не по-малко от една трета от членовете на съвета на директорите на Дружеството да бъдат независими.